IT-projektledning

 • Projektledare vid uppgradering av två Platina-system för myndighetsutövning, (2022-2023) förvaltning inom Göteborgs stad.
  Planering och genomförande av projekt med acceptanstester och produktionssättning, fram till överlämning till förvaltning. Byte av servermiljö och utläggning av IT-drift samt analys och dokumentation inom två olika verksamhetsprocesser (bidrag för enskilda vägar samt dispenser för långa, tunga och breda transporter) .

 • Projektledare för avveckling av gamla plattformar (2022-2023) förvaltning inom Göteborgs stad.
  Avveckling av Lotus notes, filserverkatalog och Sharepoint on prem i samband med övergång till Microsoft 365 och stadens omorganisation av förvaltningar inom stadsutveckling. Styrning och metodstöd för verksamheten kring informationshantering bl.a. informationsklassning, gallring, rensning, arkivering och migrering av information.

 • Förstudieledare, kartläggning och analys av ärendehanteringssystem och dess tillämpnings­områden, (2022-2023) förvaltning inom Göteborgs stad.
  Genomförande av nulägeskartläggning med analys av styrkor och svagheter av förvaltningens ca 25 olika ärendehanteringssystem inklusive benchmark av systemstöd inom fyra andra förvaltningar. Slutrapport med slutsatser och rekommendationer framåt.

 • Utbyte av ritningshanteringssystem (2020-2021), förvaltning inom Göteborgs stad. Förvaltningens avsikt var att upphandla ett nytt IT-system för publicering och arkivering av digitala tekniska dokument. Efter förstudie med behovs- och marknadsanalys blev valet att nyttja moduler i förvaltningens befintliga fastighetssystem, Xpand. Implementeringen har omfattat migrering av filer och metadata från tidigare arkiv, konfiguration av importer och formulär, anpassning av rutiner samt utbildning av användare.

 • Projektledare vid migrering av digitalt tekniskt arkiv mellan två olika plattformar (2017–2020), Lokalförvaltningen Projektledare för ett projekt som omfattat en omstrukturering av förvaltningens originalarkiv för relationshandlingar och annan teknisk dokumentation, övergång från Conisio och Hyperdoc till modernare plattform och program, anpassningar av integrationer till projekt- och fastighetssystem, tester och kontroller samt en revidering av processer för utlåning, projektleveranser, publicering och lagring av dokument.

 • Upphandling och införande av fastighetssystem, (2014–2016) förvaltning inom Göteborgs stad.
  Projektledare vid behovskartläggning, upphandling och implementation av fastighetssystemet Xpand med moduler för hyresadministration och teknisk fastighetsförvaltning.

 • Projektledning vid införande av fastighetssystem, (2013-2014) Sigtuna kommun.
  Projektledare vid införande av ett nytt verksamhetssystem och införande av nya processer. Projektet är en framgångsfaktor för kommunen, vars målsättning är att bli ledande inom kommunal fastighetsförvaltning.