IT-Management

Styrning och strategier
Vad är det som gör att ett företag lyckas med styrningen av IT-verksamheten och att nå framgångar med hjälp av sin IT-strategi? Några enkla sanningar är att ledningen är involverad, det finns en tydlig och förankrad styrmodell samt en väl synlig koppling till affären. Att identifiera och värdera potentialen i IT och sätta ut en färdplan som inrymmer spelregler, organisation och infrastruktur är också givna delar. Har man gjort resan tidigare blir det oftast mycket enklare. Vi på ensmärket kan bidra med ett metodiskt angreppsätt och ett utifrånperspektiv, med en stor samling av egna erfarenheter och god praxis.

Upphandling
Valet av ett nytt affärssystem eller av leverantörer av IT-tjänster t.ex. vid outsourcing är ofta långsiktigt och därför viktigt att grunda på en väl underbyggd behovsanalys. Vi har stor erfarenhet av process- och behovsanalyser, kravställning och upphandlingar. Vi kan hjälpa er genom hela processen fram till avtal och dessutom kvalitetssäkra eller t.o.m. projektleda införande och förändringsarbete. Vi håller oss uppdaterade på marknadens leverantörer och system, vilket borgar för en snabb projektstart.

IT-effektivitet
I många företag ses IT som en kostnad, medan fokus kanske snarare bör riktas mot hur man kan fåut störst avkastning på de investeringar som företaget gör inom IT? Vad bör vi satsa på och vad krävs för att kunna utnyttja potentialen till fullo? För oss handlar IT-effektivitet mycket om att kunna mäta att vi arbetar på rätt sätt. Styrkort och kostnads-/nyttoanalyser är några metoder vi kan använda, ett annat sätt är att hämta inspiration från beprövade koncept som t.ex. ITIL eller andra framgångsrika företag.

Riskhantering, intern kontroll och säkerhet
Riskanalyser och IT-revisioner är ofta underskattade metoder i förbättringsarbetet. Vi arbetar både med scenarioteknik, checklistor och gap-analyser mot standarder och etablerade ramverk. Resultatet blir en nulägesbild ihop med en handlingsplan anpassad efter bransch och verksamhets- krav. I många verksamheter finns behov av att utveckla både den interna kontrollen kring sina IT-system, men också att förbättra sin kontinuitetsplanering och att öva i incident- och krishantering