Organisation ~ Ledarskap

  • Organisationsöversyn (2021), Privat fastighetsbolag.
   Nuläges- och behovsanalys av bolagets ledning och styrning samt framtagande av förslag till ny organisation och ledningsroller.

  • Faciliterat framtagande av ny vision (2021), Stiftelse.
   Genomfört workshop med styrelsen med fokus på tolkning av stiftelsens stadgar och en framåtblickande målbild. Workshops med personalen, konkretisering av målbild och framtagande av visionssats.

  • Uppdrag åt idrottsförbundets ledning och styrelse (2020), Idrottsförbund Göteborg.
   Moderator vid styrelsens strategikonferens samt vid höstdialogen med representanter för de största föreningarna. Metodledning för en arbetsgrupp vid framtagande en handlingsplan för administrativ utveckling inom förbundskansliet.

  • Nulägeskartläggning och programplan för utveckling av systemstöd, processer och systemförvaltning inom HR- och löneadministration (2019) Ale kommun. Genomfört utredning med syfte att ge underlag för beslut om åtgärder för att komma till rätta med problem inom kommunens HR- och löneadministration. Efter utredning upprättat en programplan innehållande projekt och förvaltningsuppdrag indelade inom system, IT-drift, processer, objektförvaltning och arbetsmiljö.

  • Utredning av informationsflöden och beslutsvägar (2019), privat fastighetsbolag.
   Problemkartläggning med åtgärdsplan, åt en organisation som under ett fåtal år vuxit snabbt och med behov att anpassa sina processer och hittills informella beslutsvägar, till mer professionella förhållanden för en större verksamhet.

  • Moderator vid idrottsföreningarnas höstdialog (2019), Idrottsförbund Göteborg.
   På uppdrag av styrelseordförande planerat och genomfört en heldagskonferens på temat verksamhetsplanering, för styrelser från 14 idrottsföreningar.