Processer ~ Verksamhetsutveckling

 • Förvaltning (PM3) av objekt för samverkan och ärendehantering (2022-2023) förvaltning inom Göteborgs stad.
  Tf objektledare IT med uppgift att driva förvaltning av IT-system (Platina, Artvise mfl) och att samverka med och ge stöd åt verksamheten vid budgetering av systemkostnader, utveckling av processer samt att ta nya systemfunktioner i bruk. Särskilt deluppdrag att utveckla struktur och innehåll i IT-enhetens förteckning över systemresurser och förvaltningsobjektarkitektur. 

 • Processkartläggningar för beställning av IT-infrastruktur vid ny- och ombyggnadsprojekt (2019-2021), Göteborgs stad.
  Projektledare vid framtagande och införande av nya delprocesser och en ny beställningsportal i ServiceNow, där fyra förvaltningar inom Göteborgs stad samverkar i samband med i byggprojekt av förskolor och grundskolor. 

 • Processutveckling och ledningssystem (2021), Idrottsförbund Göteborg.
  Utvecklingsprogram omfattande: kartläggning av verksamhetens delprocesser, digitaliseringsplan, intern kontroll och ett samlat ledningssystem. 

 • Processkartläggning av planerat underhåll och strategisk fastighetsplanering (2020), förvaltning inom Göteborgs stad.
  Framtagande och införande av nya delprocesser inom Göteborgs stad. Genomfört workshop och intervjuer med olika handläggare inom flera av förvaltningens olika ansvarsområden. Efter bred förankring och beslutsprocess utgör framtagna processkartor och rutinbeskrivningar numer del av förvaltningens verksamhetsledningssystem. 

 • Analys av processer och systemstöd för ärendehantering (2019), privat fastighetsbolag.
  Genomfört en bred analys och problemkartläggning genom intervjuer och workshop samt synpunkter från tidigare kundenkäter, fördjupad analys av systemfunktioner, dess kodverk, tabeller och olika gränssnitt. Slutrapport med bör-läge och handlingsplan. 

 • Utveckling av processer för behörighetsadministration och ’onboarding’, plan- och byggverksamheten, för sjukskrivning- och rehab samt för styrelsens arbete (2019), privat fastighetsbolag
  Faciliterat workshops och tagit fram processer som ett led i företagets kvalitetsarbete. 

 • Processkartläggningar (2019), Idrottsförbund Göteborg,
  Genom intervjuer, dokumentstudier och intervjuer tagit fram en processöversikt över förbundets hela verksamhet inkl Göteborgsvarvet. Infört metodstöd för kartläggning av beslutsprocesser (mha RACI-metoden), kartlagt delprocesser; del för utbildningsverksamhet dels som underlag inför anskaffning och införande av ett ärendehanteringssystem. 

 • Processutveckling och framtagande av förvaltningsmodell, (2016–2017) fastighetsbolag
  Kartläggning och ensning av femton kundnära delprocesser, framtagande av process­kartor och processbeskrivning, förankring och kommunikation i organisationen. Framtagande av förvaltningsmodell med utgångspunkt ur PM3. 

 • Tf systemförvaltare för fastighetssystem och projektledare för en rad utvecklingsområden, (2015–2016) Göteborgs stad
  Ansvar för att driva systemets underhålls-/ utvecklingsfrågor, användarfrågor och kontakter med systemleverantören. Leveranskontroller och implementationer av en rad programanpassningar och integrationer, som tidigare beställts av kunden. Samordning och utveckling av organisationen kring systemförvaltningen. Rapportering till Fastighets­chefen, tillika systemägare. 

 • Tf systemförvaltare Xpand fastighetssystem, (2014–2015 samt 2016-2017) Sigtuna kommun
  Ansvar för systemets underhålls-/ utvecklingsfrågor och kontakter med systemleverantören. Samordnat modulansvariga och rapporterat till Fastighetschefen, som är systemägare. 

 • Kartläggning och ensning av hyresprocesser, (2014) förvaltning inom Göteborgs stad.
  Metodledare och facilitator vid nulägeskartläggning, genom intervjuer och workshops för att definiera gemensamma processer. Framtagande av underlag för anpassade utbildningar. 

 • Processutveckling och upphandling vid ”utkontraktering av löneadministrationen”, (2012) Lerums kommun.
  Uppdraget inleddes med förstudie med business case och utvärdering av upphandlingsalternativ (standardsystem, molntjänst eller outsourcing). Därefter kartläggning och utveckling av administrativa processer, marknadsanalys följt av framtagande av anbudsförfrågan med krav på tjänster, teknik och övertagandeprojekt.