Styrning ~ Strategier

 • Facilitator vid workshops kring system- och processarkitektur (2022-2023) Göteborgs stad.
  Inför omorganisationen av stadens fem förvaltningar inom stadsutveckling och ihop med intraservice, genomfört en serie workshops för att driva på och ensa arbetet kring kartläggning av IT-system och mappning mot information och verksamhetsprocesser. 

 • Nulägeskartläggning av säljprocessen per kundsegment (2020), resebolag.
  Förstudie, kartläggning av processer och systemstöd, med syfte att ge underlag för beslut om kanalstrategi och öka andelen av digitaliserade bokningar. 

 • Framtagande av IT-strategi (aug-okt 2017) åt fastighetsbolag.
  På uppdrag av VD och IT-chef utformat en ny IT-strategi och policy, genom intervjuer med företagets processägare och omvärldsbevakning samlat ihop underlag, analyserat och formulerat ett strategiskt förhållningssätt med prioriterade utvecklingsområden, på kort och lång sikt. 

 • Nulägesanalys av IT-styrningen, (2012) Lerums kommun
  Mognadsmätning av kommunens IT-styrning mot COBITs 34 IT-processer utförd m.h.a. verktyget IT-Governance Maturity Assessment. 

 • Utveckling av IT-styrning, (2011) Biståndsorganisation.
  Definition, avgränsning och prioritering av IT-frågor för Administrativ chef med ett nytt övergripande ansvar för IS/IT. Fördelning av ansvar och uppgifter mha RACI. 

 • Framtagande av modell för interndebitering av IT-tjänster och tjänstekatalog, (2011) Biståndsorganisation.
  Framtagande av modell för tjänste- och priskatalog samt plan för implementering. 

 • Utvärdering och utveckling av IT-styrningen, (2010) kranskommun till Stockholm.
  Utvärdering och framtagande av en handlingsplan med syfte att förbättra IT-styrningen och IT-stödet inom Utbildningsförvaltningen. 

 • IT-effektivitet, (2009) kommunalägt fastighetsbolag
  Analys av IT-effektiviteten och utvärdering av IT-funktionen, d.v.s. hur bolaget bättre kan bedriva IT-verksamheten och hur IT bättre kan bidra och ge verksamhetsnytta. 

 • Modell för interndebitering av IT-tjänster, (2008) kranskommun till Stockholm.
  Staden hade ett behov av att utveckla en prismodell som gav stöd åt styreffekter i linje med ändrade marknadsförhållanden och nya strategier. Johan ledde ett projekt med målsättning att analysera nuvarande prismodell, alternativa prissättningsteorier samt ta fram ett förslag på en ny prissättningsmodell. 

 • Styrkort för IT-effektivitet, (2008) Statligt verk.
  Myndighetens mål att med stöd av IT förkorta ledtider och effektivisera ärendehanteringen förutsätter stora investeringar i nya system. Uppdraget innebar att ta fram ett styrkort för att följa upp och mäta nyttoeffekter under projektens genomförande och i förvaltningsfas. Leveransen inkluderade även en plan för införande.