Okategoriserade

Informationssäkerhet ~ IT-säkerhet

Organisation ~ Ledarskap

Organisationsöversyn (2021), Privat fastighetsbolag. Nuläges- och behovsanalys av bolagets ledning och styrning samt framtagande av förslag till ny organisation och ledningsroller. Faciliterat framtagande av ny vision (2021), Stiftelse. Genomfört workshop med styrelsen med fokus på tolkning av stiftelsens stadgar och en framåtblickande målbild. Workshops med personalen, konkretisering av målbild och framtagande av visionssats. Uppdrag åt […]

Styrning ~ Strategier

Processer ~ Verksamhetsutveckling

IT-upphandlingar ~ IT-avtal

Framtagande av krav samt urval av lösning för avtalsdatabas (2019), privat fastighetsbolag. Sammanställt verksamhetskrav, marknadskartläggning, utvärderat och testat. Presenterat förslag till beslut för ledningens styrgrupp. Projektledare vid förstudie, upphandling och införande av fastighetssystem, (2016-2019) offentlig verksamhet Projektet inleddes med processgenomgång och kravspecifikation och följdes därefter av upphandling och ett införande (av Landlord) med migrering av […]

IT-projektledning

Projektledare vid uppgradering av två Platina-system för myndighetsutövning, (2022-2023) förvaltning inom Göteborgs stad. Planering och genomförande av projekt med acceptanstester och produktionssättning, fram till överlämning till förvaltning. Byte av servermiljö och utläggning av IT-drift samt analys och dokumentation inom två olika verksamhetsprocesser (bidrag för enskilda vägar samt dispenser för långa, tunga och breda transporter) . […]

Processkartläggning

Framtagande av ny process för beställning av IT-infrastruktur vid ny- och ombyggnadsprojekt (2019). Ensmärket medverkar som projektledare vid framtagande och införande av nya delprocesser, där fyra förvaltningar inom Göteborgs stad samverkar i byggprojekt av förskolor och grundskolor.

Nytt uppdrag – Migrering av tekniskt arkiv (ritningar) vid byte av plattformar

Ensmärket har fått ett uppdrag att som projektledare leda arbetet med att migrera ett s.k. tekniskt arkiv (originalarkiv samt program för ritningshantering) till en  ny och mer modern plattform Ritningsarkivet omfattar mer än 300.000 filer. Projektet omfattar dessutom att överföra och anpassa befintliga integrationer till de nya systemen. Projektet beräknas pågå t.o.m. nov 2018.

Nytt uppdrag – Projektledning vid anpassningar till Dataskyddsförordningen

Vår kund inom fastighetsbranschen, liksom många andra, hanterar personuppgifter i en rad olika sammanhang och oftast i elektronisk form. Den nya europiska Dataskyddsförordningen som ersätter Personuppgiftslagen, träder i kraft den 25 maj 2018. Lagen ger individen större inflytande över sina personuppgifter än tidigare och ställer samtidigt fler krav på företaget som behandlar uppgifterna. Ensmärket har fått i […]

Nytt uppdrag – tf processledare

Vi har fått uppdrag att som tf processledare leda och driva arbetet med gemensam byggprocess (GBP) för Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag. GBP ger stöd och styrning vid genomförande av bygguppdrag.